Privacy Policy

Үйлчилгээний нөхцөл.

1. Ерөнхий зүйл

1.TIMON.MN сайтыг болон түүнд агуулагдаж байгаа бүх текст, фото, график, видео, дуу авийн
контентдуудыг бүхэлд нь TIMON.MN LLC хариуцдаг болно. Хэрэглэгч нь энэхүү журамд нийцүүлэн      уг сайтыг хэрэглэнэ. Хэрвээ дурдсан нөхцөлүүдийг зөв зөвшөөрөхгүй бол сайтад хандах болон            хэргэглэхээс татгалзахыг зөвлөж байна.
2.TIMON.MN LLC нь үйлчилгээний нөхцөлд хүссэн үедээ өөрчлөлт хийх бүрэн эрхтэй. Хийгдсэн                өөрчлөлтүүд нь сайтад нийтлэгдсэн мөчөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. Хэрэглэгч нь нөхцөлд                орсон  өөрчлөлтийг нийтлэгдэхээс хойш хэрэглэвэл хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

2.Оюуны өмчлөл

1.Сайтад нийтлэгдсэн текст, дуу авиа, график зураг, лого, фото, видео болон бусад бүх контентуудын      оюуны өмчлөл нь Монгол Улсын хууль холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу баталгаажсан болно.
2.Сайтын аливаа контентыг хэрэглэгч нь зөвхөн хувийн хэрэгцээндээ ашиглах эрхтэй. TIMON.MN         LLC зөвшөөрөлгүйгээр контентыг хувилж тараах, нийтлэх, арилжааны зорилгоор ашиглахыг                 хориглоно.
3.Хэрэглэгч нь сайтын аливаа контентыг хуулж, татаж авсанаар өмчлөх эрх шилжихгүй гэдгийг анхааруулж байна.

3.Гуравдагч этгээдийн контент

1.Сайт нь гэрээний үндсэн дээр гурвадагч мэдээллийн эх үүсвэрийн контентыг нийтэлнэ.
2.Тэдгээр контентууд нь тус тусын зохиогч, өмчлөгчтэй байх ба сайт нь гэрээний нөхцөлөөс гадуур        эзэмших эрхгүй.
3.Гуравдагч этгээдийн контентод туссан санаа, үзэл бодол, үнэн зөв байдал, байр суурийн өмнөөс          сайт нь хариуцлага хүлээхгүй. Хэрэглэгч нь эдгээр контентын үнэн зөв байдал, байр суурь зэрэгт        хувийн үнэлт дүгнэлтээ өгөх үүрэгтэй.

4.Сурталчилгаа

1.Сайт нь арилжааны зорилгоор сурталчилгаа байршуулах эрхтэй.
2.Хэрэглэгч болон сурталчлагч байгууллагын хооронд харилцаанд сайт огт оролцохгүй ба үүнтэй           холбоотой үүссэн аливаа маргаан, үл ойлголцолд сайт хариуцлага хүлээхүй.

6.Шинэчлэл

Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь 2021 оны 02-р сарын 1-нд шинэчлэгдсэн болно.

You cannot copy content of this page